1. Posilnenie vlakových spojov na trati Čadca – Skalité – Serafínov – rokovanie samospráv Mikroregiónu Kysucký triangel.
2. TKO - rokovanie samospráv Mikroregiónu Kysucký triangel s firmou JOKO Čadca, s. r. o..
3. Napojenie nehnuteľností v katastrálnom území našej obce na verejnú kanalizáciu.
4. Príprava územia na výstavbu rodinných domov – lokalita Brehy.
5. Úprava priestorov jedálni a súvisiacich miestností pre stravníkov základných a materských škôl.
6. Oprava mostu u Budoši – informácia.
7. Podanie projektu: Historický deň na slovensko-českom pohraničí.
8. Zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: „Zníženie kriminality
a výtržníctva v obci Čierne pomocou doplnenia kamerového systému“ – informácia.
9. Úprava rozpočtu č. 1/2019 + stanovisko obecného kontrolóra.
10. Doplnenie člena obecnej rady.
11. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva v Čiernom.
12. Voľby prezidenta SR – informácia.
13. Kultúrno-športové podujatia v obci a v rámci medzinárodnej spolupráce.
14. Rôzne

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

Obecná rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Počas jeho neprítomnosti môže starosta obce poveriť zástupcu alebo niektorého z členov obecnej rady vedením rokovania. Orientačný plán zasadnutí obecnej rady schvaľuje obecné zastupiteľstvo spravidla polročne.
5) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom zriadilo obecnú radu v počte 4 členov, a  zvolilo za členov obecnej rady: 

Mgr. Peter Najdek - zástupca starostu

Ján Ďurica

Ing. Zbigniew Witos

Mgr. Renáta Šubíková