Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto / obnova alebo rezerva / na našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov. Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25. 9. 2012 a je účinný od 11. 10. 2012.

Už sme začali súťažiť! Po prvýkrát 29. októbra 2012 v zábavno – vedomostnej súťaži KOLOTOČ pre žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojilo spolu 16 detí. Z prvého stupňa najviac správnych odpovedí mala Elenka Bestvinová zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec , z druhého stupňa to bol Adam Sloviak z 8. A ZŠ Čierne – Ústredie. Obaja získavajú po vecnej odmene. Teším sa na Vás opäť v pondelok 5. 11. 2012. Príď si prevetrať svoje vedomosti, zabaviť sa a získať vecnú odmenu! Druhé kolo Kolotoča sa konalo 5. 11. 2012. Prišlo sa pokolotočovať 27 detí.

100_6191.jpgVyše päťdesiat žiakov /7. A, 7. B a 9. ročník / zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa v stredu 21. 11. 2012 zúčastnili besedy so streetworkerom v rámci týždňa boja proti drogám „ O závislostiach “ v Obecnej knižnici v Čiernom. Organizátorom podujatia bola MP Čadca a Obecná knižnica v Čiernom. Prednášajúci Martin Páleník (31 rokov) z OZ Prim Bratislava sa zaoberá prácou na ulici a na miestach, kde sa pohybujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc.

pdf viac info
Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne a Obecná knižnica Čierne pripravila ďaľšiu výtvarnú súťaž pre deti MŠ a ZŠ ,,O NAJVESELEJŠIEHO MIKULÁŠA"
nakresli, namaľuj, veľkých, veselých Mikulášov a prines do Obecnej knižnice v Čiernom do 3.12.2012. Vyzdobíme si sálu a budeme čakať na naozajstného Mikuláša. Za najkrajších Mikulášov čaká super odmena.
pdf viac info
Obecná knižnica v Čiernom je verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciam všetkým záujemcom bez rozdielu politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia. Knižnicu tvoria dve oddelenia – jedno pre deti a mládež, druhé pre dospelých. Vo voľnom výbere je ku dňu 21.9. 2012 spolu 14 586 knižných jednotiek. Knižný fond sa neustále dopĺňa o nové knižné tituly.

Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Čiernom:
Pondelok: 8:00 – 11:00   12:00 – 16:00
Streda 12:00 – 17:00
Piatok 12:00 – 16:00
Sídlo knižnice: je od septembra 2010 v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 023 13 Čierne 969. Dovtedy Obecná knižnica sídlila v Materskej škole Čierne – Ústredie č. 169.  Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Čiernom je Obecný úrad v Čiernom č.189  PSČ: 023 13
Kontakt:
adresa: Obecná knižnica, Obecný úrad č.189, Čierne, 023 13
knihovník: Iveta Bobulová
telefón: 041/43 73 183
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Služby: Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh / beletriu – romány, detektívky, sci-fi, náučnú a odbornú literatúru pre dospelých, krásnu a náučnú literatúru pre deti a mládež / a časopisov / Nový čas bývanie, Fifík, Kamarát , In, Plus 7 dní, Život, týždenník Kysuce/, ktoré sú bezplatné. Ďalej, podľa záujmu: medziknižničnú výpožičnú službu, služby internetu, rezerváciu kníh a časopisov, kopírovanie a kopírovanie z materiálov knižnice.

Poplatky:
Kto sa chce stať čitateľom knižnice, musí sa preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom, osoby mladšie ako 15 rokov na základe vyplnenej prihlášky podpísanej rodičom alebo zodpovedným zástupcom. Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

Poplatky za použitie internetu:
za každých započatých 15 minút............... 0,33 €
Poplatky za vyhotovenie fotokópií formát A 4 jednostranne..................... 0,10 €
formát A 4 obojstranne...................... 0,17 €

Poplatky za stratu alebo poškodenie knihy sú stanovené v knižničnom poriadku a to zakúpením tej istej knihy  alebo z podobného žánru - plus poplatok za obal, finančnou úhradou za poškodený alebo nevrátený dokument. Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je upozornený upomienkou.
Poplatok za prvú upomienku: 1,50 €
za druhú upomienku: 2,50 €
za tretiu upomienku: 3,50 €
Pokiaľ nie sú knihy vrátené ani po tretej upomienke, respektíve čitateľ neuhradí vzniknutú škodu, bude ju knižnica vymáhať prostredníctvom Obecného úradu a súdu na náklady čitateľa.
100_4792.jpg4. - 5. 8. 2012 obce Kysucký triangel: Čierne – Skalité – Svrčinovec obrazy:
Ľudmila Mikulová
Karol Budoš
medovníky: Veronika Kullová
drevorezba: Ján Padyšák
výšivky, kraslice, aranžmány: Anna Gazdaricová
Anna Pagáčová
Agnesa Čanecká
Alžbeta Koričárová

Pečivo pre Petra. Pekár priniesol pečivo. Peter podal pekárovi peniaze. Potom pojedol plnenú papriku. Priateľ prišiel po Petra. Pozerali pekný príbeh. Počúvali príjemnú pieseň. Potom pekne poupratovali. Anetka Kyrisová, 2.A , Lenka Kyrisová, 3. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
OCENENÉ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vymysli zmysluplný príbeh, ale pozor ! Každé slovo v krátkom príbehu sa musí začínať na rovnaké písmeno. Musíte vymyslieť minimálne sedem viet.