V prvom kole KOLOTOČA vás súťažilo v pondelok 16.9. 2013 spolu 31. Najviac správnych odpovedí a vecnú odmenu získali: z prvého stupňa: Gabika Paštrnáková a Anetka Kyrisová z druhého stupňa: Natália Kováčová a Damián Benko
Druhé kolo prebehlo 23.9. 2013. Z 35 súťažiacich vecnú odmenu za najväčší počet správnych odpovedí získali: Viktória Ganderáková a Zdeno Jurga zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec.

Tretie kolo z posledného septembrového dňa bolo šťastným pre Barboru Odrobiňákovú zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Ivanu Mikulovú zo 7. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie.

Do Kolotoča sa zapojilo 41 detí.