Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto / obnova alebo rezerva / na našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov. Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25. 9. 2012 a je účinný od 11. 10. 2012.
V Čierňanskom občasníku číslo 3/2012 ste boli informovaní o nových poplatkoch za obnovu a rezervu hrobového miesta:
- obnova / predĺženie / užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 45,
- € - rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 54,- €
- poplatok za detský hrob alebo urnu po dobu 15 rokov : 18,- €

V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto a rezervu:
- poplatok za hrobové miesto: 3,- € na 1 rok / na 15 rokov – 45 € /
- poplatok za rezervu hrobového miesta: 3,60 € na 1 rok / na 15 rokov – 54 € /
- poplatok za detský hrob: 1,20 € na 1 rok / na 15 rokov – 18 € /
- poplatok za prepožičanie užívacieho práva pre postavenie hrobky ak jeho majiteľ žije: 5,- € na 1 rok / na 15 rokov 75,- € /

Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom, ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec / bývalá bohoslužobná miestnosť / vždy: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod. V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho zomrelého.
Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili za svojich zomrelých príbuzných obnovu a ani neprišli podpísať čestné prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade Príspevková organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade nutnosti ich môže použiť pre ďalších zomrelých.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u p. Bobulovej, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne, kontakt: 041/43 73 183, alebo u p. Čarneckého – kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928.

Dôležité upozornenie! Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu TES Čierne č. l89 / budova Obecného úradu 2. poschodie / u pána Jozefa Čarneckého, č. t.: 43 73 183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady.
Taktiež žiadame spoluobčanov, aby na cintorínoch udržiavali poriadok a použité kytice a sviečky hádzali do kontajnera.

Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne