Vážení spoluobčania, mnohým z Vás bolo poštou doručené oznámenie o uplynutí doby nájmu alebo rezervy pre hrobové miesta na našich cintorínoch. Na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 -
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku - cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011, je potrebné užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov: - obnova / predĺženie / užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 15,- €,
 - rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 18,- €
 - poplatok za detský hrob na 15 rokov : 6 €.
Žiadame spoluobčanov, ktorí doteraz ešte neboli uhradiť poplatok, aby tak urobili do 16. 12. 2011. Po tomto termíne Vám bude zaslaná upomienka. Poplatok za upomienku: 1,32 €. Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom, ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec vždy: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.
V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho zomrelého. Ak už máte zaplatený poplatok, prineste so sebou potvrdenku, nájomnú zmluvu.
Za vzniknuté nedorozumenie sa vopred ospravedlňujem.
vybavuje: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne kontakt: 041/43 73 183