Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere. ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec nahlásila 35 žiakov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ), špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy"). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2016 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v Eduzbere, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení posledného LK v roku 2016.

(Zdroj: Ministerstvo školstva)

Využitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky sa použijú na úhradu nákladov za dopravu žiakov, ubytovanie, stravovanie, nákup pernamentiek, zapožičanie výstroja a ďalšie náklady súvisiace s účasťou žiaka na LK.

Lyžiarsky kurz sa môže uskutočniť súvisle /5-7dní s ubytovaním/, alebo s dennou dochádzkou. Riaditeľ školy ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec Mgr. Ladislav Knap rozhodol, že v školskom roku 2015/2016 sa lyžiarsky kurz uskutoční s dennou dochádzkou bez ubytovania. O termíne a mieste LK budú rodičia včas informovaní.

Spracovala : Mgr. Dana Oravcová ZRŠ