Filmový dokument o Čiernom a jeho kultúrnom dedičstve si spoluobčania môžu pozrieť v piatok 20. 1. 2023 o 16:45 hod., a potom aj v pondelok 6. 2. 2023 o 16:20 hod. na televíznej stanici TV NOE.

Dokumentarista Milan Kosec pracoval na tomto dokumente intenzívne od mája 2021 do novembra 2022. Spolu s oslovenými protagonistami účinkujúcimi v dokumente sa pokúsil zachytiť už zanikajúce staré ľudové piesne, kroje našich predkov, remeslá, rezbárov, maliarov, košikárov, vyšívačky, rozprávačov veselých príhod alebo aj historiek z pašovania, koscov pri kosení, ženy pri speve, priadky... Ďakujeme všetkým za spoluprácu a ochotu pri tvorbe tohto dokumentu.

Platenie poplatkov za komunálny odpad a cintorínske poplatky sa začnú vyberať od marca 2023.

Možnosť platby osobne na obecnom úrade, alebo po doručení poštou zaplatiť šekom, alebo bankovým prevodom.

Doklady k úľavám treba doniesť k platbe, ale najneskôr do 30. 07. 2023.

Zmeny nahlásené po tomto termíne nebudú akceptované!

Obecná knižnica v Čiernom je dnes (3. 1. 2023 - utorok) z technických príčin zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie!

kto-je-povinny-platit-dan-z-nehnutelnosti-a-podat-danove-priznanie-v-roku-2021.jpg

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2022 nadobudli alebo predali nehnuteľný majetok, bolo im vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Upozorňujeme občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti, t. j., že v roku 2022 nadobudli nehnuteľný majetok /pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu a pod./ alebo nastali zmeny okolností na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie - zmena užívania stavby, dedičstvo/, resp. ho vlani predali, že sú povinní doručiť na obecný úrad - odbor daní a poplatkov vyplnené tlačivo "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje", a to najneskôr do 31. januára 2023. Uvedené tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade - odbor daní a poplatkov. Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka fyzických osôb a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2022 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. Obec Čierne má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

pdfTLACIVA PRIZNANIA DZN

 

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec, so sídlom Čierne 969, prijme do pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou biológia alebo chémia. 

Predpokladaný termín nástupu: 09. 01. 2023.

Pracovný pomer: zástup počas PN pedagogického zamestnanca v termíne do 24. 02. 2023.

Druh pracovného úväzku: 50 %.

Rozsah pracovného úväzku: 12 hodín (biológia - 7 hodín, chémia - 5 hodín).

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec (Čierne 969)

Plat: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca: 

- kvalifikačné predpoklady - v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie - učiteľ s aprobáciou biológia alebo chémie,

- bezúhonnosť (čestné prehlásenie),

- zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač),

- ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec, so sídlom Čierne 969, prijme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku s praxou

Predpokladaný termín nástupu: 09. 01. 2023.

Pracovný pomer: na dobu určitú - do 31. 07. 2023 (je možné predĺženie).

Druh pracovného úväzku: 100 %.

Rozsah pracovného úväzku: 7,5 hodiny denne, od 7:00 do 15:00 hod.

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec (Čierne 969)

Vzdelanie: výučný list v odbore kuchár.

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- životopis,

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. 

Silvester bez petárd

 

 

 

Všetky informácie nájdete na webe www.silvesterbezpetard.sk

Prianie

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Život, s. r. o., oznamuje, že od 27. 12. do 30. 12. 2022 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup: MUDr. Ingrid Tischlerová, Skalité.

Ďakujeme za pochopenie!