Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Život, s. r. o. oznamuje, že od 27. 12. do 30. 12. 2022 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup: MUDr. Ingrid Tischlerová, Skalité.

Ďakujeme za pochopenie!

Príspevková organizácia TES Čierne oznamuje zmenu otváracích hodín na zbernom dvore v obci Čierne počas vianočných sviatkov 2022.
 
23. 12. 2022 (piatok) - otvorené.
24. 12. 2022 (sobota) - zatvorené.
28. 12. 2022 (streda) - otvorené.
30. 12. 2022 (piatok) - otvorené.
31. 12. 2022 (sobota) - zatvorené.
06. 01. 2023 (piatok) - zatvorené.
 
Za pochopenie ďakujeme.
Pre viac informácií volajte na tel. číslo 0905 182 928 - Peter Putyra.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ČADCA oznamuje, že z technických dôvodov bude 

v piatok 23. 12. a v utorok 27. 12. 2022 fungovať v obmedzenom režime.

V prevádzke bude iba podateľňa v budovách úradu:

Matičné námestie 1617, 022 01  Čadca
A. Hlinku 8, 022 01  Čadca
R. Jašíka 178, 023 54  Turzovka

Podateľňa bude fungovať len na osobné podanie písomností v čase od 08:00 do 10:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie! 

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vzhľadom k prebiehajúcim mrazom opätovne upozorňuje svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie. 

Z dôvodu PN bude Obecná knižnica v Čiernom od 12. 12. do 16. 12. 2022 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Z dôvodu lekárskeho vyšetrenia bude Obecná knižnica v Čiernom 8. 12. 2022, t. j. vo štvrtok, zatvorená. Ďakujeme za pochopenie!

Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vás srdečne pozýva na vernisáž výstav. Jednou z vystavujúcich autorov je aj naša občanka - 

DOROTA SLOVIAKOVÁ, ktorej výstava nesie názov ŠPERK AKO (SEBA)VYJADRENIE V ZRKADLE ČASU.

Výstava bude pre všetkých návštevníkov slávnostne otvorená v piatok 9. 12. 2022 o 16.30 h. v kaštieli KG v Oščadnici

a potrvá v tomto priestore do 12. februára 2023. Počas trvania výstavy bude realizovaný workshop,

na ktorom si jeho účastníci môžu pod vedením autorky vytvoriť vlastný šperk.

 O inflačnú pomoc je možné požiadať formou žiadostí. Ide o tieto dotácie:                                                                                                        

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur
 • Dotácia je určená nezaopatreným deťom, ktorým bola vykonateľným rozhodnutím súdu určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.
 • Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa/plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je prijímateľom súdom určeného výživného.
 • Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.
 • Rodič viacerých maloletých detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky svoje maloleté deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.

Úrad pri posúdení nároku na dotáciu neskúma, či si povinná osoba plní resp. neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:
 1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
 2. pestúnskej starostlivosti alebo
 3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
 4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3. a tejto fyzickej osobe v období od 30.apríla 2020 do 31.októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.
 • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu
 • Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu pobytovou formou poskytovaná starostlivosť v centre pre deti a rodiny, a táto jej bola ukončená dovŕšením plnoletosti (t. j. plnoletá osoba opustila centrum dovŕšením 18 roku veku) alebo sa  v posudzovanom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody medzi mladým dospelým a centrom.
 • Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady.

Poskytovanie dotácií na podporu humanitárnej pomoci

 • Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.
 • Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022 osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu; elektronickými prostriedkami (e-mailom podpísanú vo forme scanu) - bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.
 • Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Príslušný úrad po posúdení žiadosti na dotáciu a splnení podmienok vystaví Oznámenie o schválení jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.
V prípade neúplnej žiadosti o dotáciu (neuvedenie požadovaných údajov a skutočností), úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a bude informovať žiadateľa o neschválení jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté UPSVR Čadca - tel.: +421 41 2448 859, kl. 418.

pdf Inflačná pomoc II - leták.pdf