kosenieObec Čierne vyzýva vlastníkov a nájomcov pôdy, aby pravidelne kosili a udržiavali pozemky (záhrady, neobrábané orné pôdy / a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín.
Obec Čierne upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote , a to najmä kosením svojich pozemkov.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

- § 3 ods. 1 písmeno b/ zákona 220/82004 Z. z. ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
- každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného zákona a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, / najmenej 2 krát do roka/, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev.
V našej obci sa začali vyskytovať mnohé druhy inváznych rastlín / napr. Ambrózia palinolistá, Pohánkovec japonský, Zlatobyľ obrovský ako i Bolševník obrovský/, častokrát s vysokým alergizujúcim účinkom, ktoré môžu spôsobiť nemalé zdravotné komplikácie, preto sa na ich ničenie kladie veľký dôraz.
Za nesplnenie si zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 333 Eur a právnickej osobe alebo osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 – 33 000 Eur za jeden ha pozemku.

Príspevková organizácia TES poskytuje služby a to kosenie a mulčovanie tráv traktorom, cena je 25,-€/Mh / motohodina /
Záujemci si môžu túto službu objednať osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na č.t. 041/4373119 , 0905 182 928.