vznik požiaruOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 12.08.2020 od 06.00 hod až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.