upV súvislosti so zabezpečením fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (ďalej len „AOTP”) počas mimoriadnej situácie by sme Vás chceli požiadať o nasledovné:

 

Počas trvania mimoriadnej situácie je potrebné, aby sa všetky Vaše podania, týka sa to FO aj PO, voči úradu práce zasielali prostredníctvom pošty, elektronickej schránky úradu práce, prípadne aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Uvedené sa vzťahuje okrem iného aj na žiadosti o poskytnutie príspevku a žiadosti o úhradu platby príspevku. V takomto prípade platí, že podpísaná žiadosť môže byť predložená aj ako príloha e-mailu spolu so sprievodnými dokumentmi vo forme scanu.

Klienti, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu a prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu. Prosíme, aby ste ju využili len v nevyhnutnom prípade. V tejto krízovej situácii sa pošta preberá bez potvrdenia prevzatia, aby sa eliminoval osobný kontakt s klientom. Pošta vhodená do schránky sa na druhý deň triedi a eviduje na základe pokynov. Uvedený postup zasielania dokumentov je zverejnený aj na web stránke úradu: https://www.upsvr.gov.sk/ca.html?page_id=239972

Predmetné opatrenia by mali v zvýšenej miere zamedziť šíreniu COVID – 19 a zároveň zabezpečiť plynulé fungovanie aktívnych opatrení na trhu práce počas mimoriadnej situácie.