komposterKompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu“ naša obec dostane 1300 ks kompostérov s objemom 1060 litrov a 5 ks kompostérov s objemom 1400 litrov. Distribúcia kompostérov občanom prebehne od 23. apríla 2019 do 30. apríla 2019 na základe zmluvy o prenájme. Nájomca – občan bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO. Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu a brožúra správneho kompostovania.