O inflačnú pomoc je možné požiadať formou žiadostí. Ide o tieto dotácie:                                                                                                        

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur
 • Dotácia je určená nezaopatreným deťom, ktorým bola vykonateľným rozhodnutím súdu určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.
 • Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa/plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je prijímateľom súdom určeného výživného.
 • Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.
 • Rodič viacerých maloletých detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky svoje maloleté deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.

Úrad pri posúdení nároku na dotáciu neskúma, či si povinná osoba plní resp. neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:
 1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
 2. pestúnskej starostlivosti alebo
 3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
 4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3. a tejto fyzickej osobe v období od 30.apríla 2020 do 31.októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.
 • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu
 • Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu pobytovou formou poskytovaná starostlivosť v centre pre deti a rodiny, a táto jej bola ukončená dovŕšením plnoletosti (t. j. plnoletá osoba opustila centrum dovŕšením 18 roku veku) alebo sa  v posudzovanom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody medzi mladým dospelým a centrom.
 • Žiadateľ nie je povinný k žiadosti predkladať podporné doklady.

Poskytovanie dotácií na podporu humanitárnej pomoci

 • Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.
 • Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022 osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu; elektronickými prostriedkami (e-mailom podpísanú vo forme scanu) - bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.
 • Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Príslušný úrad po posúdení žiadosti na dotáciu a splnení podmienok vystaví Oznámenie o schválení jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu.
V prípade neúplnej žiadosti o dotáciu (neuvedenie požadovaných údajov a skutočností), úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a bude informovať žiadateľa o neschválení jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté UPSVR Čadca - tel.: +421 41 2448 859, kl. 418.

pdf Inflačná pomoc II - leták.pdf

Z technických príčin spojených s nepriaznivým počasím sa vianočné trhy prekladajú do areálu Športového klubu v Čiernom.

Nevyhovujúci a zastaralý betónový múr a chodník, nachádzajúci sa v areáli Materskej školy Čierne – Vyšný koniec, dostali nový vzhľad. O tento nový dizajn sa v priebehu mesiacov október a november postarali pracovníci Príspevkovej organizácie TES Čierne, ktorí chodník vydláždili a múr opravili a potom obložili dreveným obkladom. Celý vonkajší priestor pred vstupom do materskej školy sa rozsvetlil a zútulnil. Ďakujeme za toto estetické skrášlenie vstupného areálu Materskej školy Čierne – Vyšný koniec a veríme, že aj ďalšie budúce úpravy skrášlia jej okolie.

„Zdravý životný štýl u seniorov“ - pod týmto názvom sa v pondelok 7. novembra 2022 konala prednáška pre členov JDS v sále Kultúrneho domu v Čiernom.
O vhodnej životospráve, dostatku pohybu, spánku a dobrej psychickej kondícii prednášala Mgr. Janka Grešáková z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Čadci.
Nezabúdajme sa starať v každom veku o svoje telo aj dušu. Doprajme telu dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, vyváženú a zdravú stravu, dostatok
oddychu. Telo nám to nepochybne vráti.
Prednášku si vypočulo 25 členov z JDS v Čiernom.

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrna pracovníčka

View the embedded image gallery online at:
http://www.obeccierne.sk/kratke-oznamy#sigProId7629e496c5

 

Zber komunálneho odpadu bude prebiehať vo štvrtok 17. 11. 2022 (štátny sviatok). 

Dňa 3. 11. 2022 bude Obecná knižnica v Čiernom zatvorená. Ďakujeme za pochopenie!