Obec Čierne na svojom území vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. POPLATOK ZA TKO SA BUDE VYBERAŤ OD: 1. MARCA 2013. POPLATOK ZA TKO JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ DO 15 DNÍ OD NADOBUDNUTIA PRÁVOPLATNOSTI VYDANÉHO ROZHODNUTIA.