Odvoz komunálneho odpadu (odvoz popolníc) sa v obci vykonáva každé dva týždne vždy vo štvrtok v skorých ranných hodinách prípadne aj v piatok, ak zberný voz nestihne odviezť všetky popolnice.
Preto žiadame občanov, aby v tento deň popolnice vyložili k miestnej komunikácii. V zimnom období treba uvolniť smetné nádoby zo snehu a ľadu a nechať voľné komunikácie pre prejazd zberného vozidla.
Horúci popol v smetných nádobách nebude vyvezený. Taktiež poškodené a preťažené popolnice (kameň, betón) zostanú nevyvezené.

pdfĎalšie informácie...

Odvoz komunálneho odpadu (odvoz popolníc) sa  v obci Čierne vykonáva každé dva týždne vždy vo štvrtok od 6.00 hod. (prípadne aj v piatok, ak zberný voz nestihne odviezť všetky popolnice vo štvrtok), preto žiadame občanov aby v tento deň - vo štvrtok vyložili k miestnej komunikácií svoje popolnice už pred šiestou hodinou ráno.

Obec Čierne na svojom území vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. POPLATOK ZA TKO SA BUDE VYBERAŤ OD: 1. MARCA 2013. POPLATOK ZA TKO JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ DO 15 DNÍ OD NADOBUDNUTIA PRÁVOPLATNOSTI VYDANÉHO ROZHODNUTIA.