Obecné zastupiteľstvo v Čiernom   z r i a ď u j e   tieto komisie:

  • Komisiu finančnú a správy obecného majetku.
  • Komisiu kultúry, športu a cestovného ruchu.
  • Komisiu vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí a bytovú.
  • Komisiu životného prostredia, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
  • Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy.
  • Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.

 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom   v o l í   predsedov a členov jednotlivých komisií: 

 

Komisia finančná a správy obecného majetku:

Mgr. Peter Najdek                         - predseda

Ing. Ondrej Tatarka                       - člen

JUDr. Patrik Jurga                        - člen

Ing. Mária Kubicová                     - člen

Monika Benková                           - člen

 

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu:

Peter Putyra                                   - predseda

Zuzana Jašurková                         - člen

Mgr. Lucia Palicová                       - člen

Jozef Šulgan                                  - člen

Viera Čarnecká                              - člen

Bc. Radoslav Nekoranec              - člen

Ján Ďurica                                      - člen

Marek Budoš                                  - člen

Mgr. Anna Pagáčová                     - člen

Iveta Cyprichová                            - člen

Petra Kubáňová                             - člen

Natália Zvercová                            - člen

Ing. Zbigniew Witos                       - člen

Lukáš Benko                                  - člen

Miroslav Tatarka                            - člen

 

Komisia vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí a bytová:

Mgr. Renáta Šubíková                  - predseda

Mgr. Zuzana Moravcová, PhD.     - člen

Mgr. Pavol Kulla                            - člen

Andrea Šulganová                        - člen

Jaroslava Kráľová                         - člen

 

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:

Ing. Ondrej Tatarka                        - predseda

Rastislav Grochal                          - člen

Anton Ganderák                            - člen

Filip Gelačák                                  - člen

Ing. Ivan Cyprich                           - člen

 

Komisia výstavby, územného plánu a dopravy:

Ing. Peter Moják                             - predseda

Jozef Privarčák                              - člen

Martin Gelačák                               - člen

Andrea Fonšová                             - člen

Jozef Klieštik                                  - člen

Ing. Tomáš Tatarka                         - člen

Pavol Časnocha                             - člen

 

Komisia ochrany verejného záujmu:

Zuzana Jašurková                          - predseda

Mgr. Renáta Šubíková                    - člen

JUDr. Patrik Jurga                          - člen