Komisie

1. Komisie  sa  zriaďujú  fakultatívne  ako  stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného  zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.
3. Zloženie  a  úlohy  komisii  vymedzuje  obecné zastupiteľstvo podľa miestnych potrieb a podmienok.
4. Komisie najmä:
a) v  rámci  poradnej  funkcie  na  úsekoch,  pre  ktoré  boli  zriadené  vypracúvajú 
- stanoviská k prerokovávaným materiálom ako  podklad  pre  rozhodovanie  obecného zastupiteľstva,
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce.
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety  na  riešenie  všetkých  dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- predkladajú  iniciatívne  návrhy  a  podnety  obecnej  rade. Obecná rada je povinná sa nimi zaoberať,
- predkladajú   iniciatívne   návrhy  a  podnety  obecnému  úradu,  ktorý  je  povinný  sa  nimi  zaoberať a  informovať  komisiu  o  výsledku  riešenia.
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
- kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú   na   hospodárenie  s  majetkom   obce  a  s  majetkom štátu ponechaným obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok na ochranu životného prostredia.
5. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu štátnej správy.
6. Komisie sú utvárané čo do počtu diferencovane, v závislosti na počte poslancov obecného zastupiteľstva  a obyvateľov obce.
Komisie obecného zastupiteľstva:
- ochrany verejného poriadku
- finančná, správy majetku a bytová
- poľnohospodárstva, lesného, vodného hospodárstva a ŽP
- výstavby a dopravy
- sociálno-zdravotná
- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
- obchodu, cestovného ruchu a služieb.
7. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.
8. Organizačná štruktúra komisii
a) predseda komisie
- riadi  a  organizuje  prácu  komisie,  zvoláva  jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie
- zostavuje  spolu  so  sekretárom  komisie  plán  činnosti  na  určité  časové  obdobie  a  po  posúdení v  komisii  ho  predkladá  na  rokovanie  obecnej  rady,  prípadne  obecného  zastupiteľstva
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
- podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.
b) sekretár komisie
- spoločne  s  predsedom  komisie  vypracúva  návrh  plánu  činnosti  komisie  a  zabezpečuje prípravu programu schôdze
- vedie dokumentáciu o činnosti komisie
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu, súvisiacu s činnosťou
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.
c) ostatní členovia komisie
- komisia  poveruje  jednotlivých  členov  komisie  úlohami  patriacimi  do  okruhu  jej  činnosti.