Komisie obecného zastupiteľstva:

  • Komisiu finančnú a správy obecného majetku
  • Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovú
  • Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí
  • Komisiu životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva
  • Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy
  • Komisiu ochrany verejného poriadku


Obecné zastupiteľstvo v Čiernom v o l í:


Komisia finančná a správy obecného majetku
Milan Jurga - predseda

Jozef Bazger -  člen
Jozef Čarnecký  -  člen
Ing. Ľudmila Pohančeníková - člen
JUDr. Jozef Potočár  - člen

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová
Mgr. Pavol Kulla - predseda

Marta Ďuricová - člen
Viera Gelačáková -  člen
Veronika Jurgová  - člen
Ing. Bohuslav Budoš  - člen

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Mgr. Peter Najdek - predseda

Iveta Bobulová  -  člen
Viera Čarnecká  -  člen
Mgr. Anna Pagáčová  -  člen
Mgr. Vladimír Fonš  -   člen

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva
Ing. František Kužma - predseda

Ing. Martin Jurga  -  člen
Tomáš Najdek  -  člen
Ing. Ivan Cyprich -  člen
Mgr. Ľubomír Serafín -  člen


Komisia výstavby, územného plánu a dopravy
Pavol Fonš  -  predseda

Ing. Peter Časnocha Phd. -  člen
Jozef Kráľ - člen
Milan Moravec -  člen
Peter Putyra - člen

Komisia ochrany verejného poriadku

JUDr. Miroslav Kužma  - predseda

Mgr. Ľubomír Kultán -  člen
Alojz Laš  -  člen
Pavol Laš -  člen
Mgr. Marcela Voreková  -  člen