Výpis z kroniky STAŠOV CINTORÍN

Vznik Stašovho cintorína sa datuje okolo roku 1850. Predtým  sa pochovávalo v priestore dnešného farského kostola. Tu v tôni krásnych líp spočívajú naši starí predkovia, praotcovia a pramatky, prví čierňania.

Na Stašovom cintoríne odpočívajú:
- traja kňazi:
Júr Novosad, zomrel v roku 1860
Júr Lenčo, zomrel v roku 1890
Pavol Moravec, zomrel v roku 2008

- štyria riaditelia Základnej školy v Čiernom - Ústredí:
Ján Šperka, zomrel v roku 1987
Jozef Mikula, zomrel v roku 2008
Jozef Pastierovič, zomrel v roku 1998
Pavol Benko, zomrel v roku 2016

- richtár obce:
Matúš Grochal, zomrel v roku 1990

V roku 1847 zomrelo v našej obci okolo 600 ľudí na morovú epidémiu – 16. júla 1847 bolo 18 pohrebov. Na všetkých našich spoluobčanov, ktorí nás predišli do večnosti si spomnime v tichej modlitbe.

Kaplnky
Obec mala len jednu pri Markove, postavenú niekedy v prvej polovici XIXI. st., nakoľko tadiaľ viedla železnica, preto bola zrušená. Následne bola vystavená nová kaplnka na briežku – naproti Stašom v roku 1885.

Hrobka Moravských
Druhou kaplnkou je rodinná hrobka Moravských, postavená vd. Máriou Moravskou rod. Jancovou v roku 1894. Pod peknou kaplnkou je vybudovaná hrobka , kde odpočívajú členovia tejto rodiny: Ján Moravský, hl. slúžny v Čadci s manželkou Máriou (staviteľkou hrobky), ich synovia Justín a Koloman, jeho vnuk ( syn Rudolfov) Vendel, ktorý zomrel ako 10 – ročný chlapec, ďalej jeho vnučka vyd. Mariška Andreidesová, ktorá tu bola pochovaná v roku 1927. Predtým sa v kapli občas služievali sv. omše zádušné.

 Stručne k najstarším dejinám obcí v povodí Čierňanky
V údolí rieky Čierňanky, prameniacej v Jablunkovskom medzihorí po sedlom Príslop, neďaleko súčasnej slovensko-poľskej štátnej hranice, ležia tri dediny – Svrčinovec, Čierne pri Čadci a Skalité. Všetky tri boli založené počas kopaničiarskeho osídľovania horných Kysúc, v I. polovici 17. storočia. V minulosti sa v spojitosti s dejinami uvedených obcí spomínali rôzne dátumy a predovšetkým regionálne monografie, či informačné brožúry prezentovali rozličné nehodnoverné údaje, z väčšej časti prevzaté z miestnych obecných kroník alebo zo staršej regionálnej historiografie. Historický výskum za ostatných 20 rokov výrazne pokročil a postupne sa dopĺňajú, spresňujú a dokonca korigujú názory, publikované najmä v 80-tych rokoch minulého storočia. Dejiny územia a lokalít v povodí rieky Čierňanky tak nadobúdajú oveľa zaujímavejší a atraktívnejší charakter.

Prvá  obecná  ľudová  škola  bola založená v roku 1803 a bola drevená, jednotriedna. Novšia budova bola postavená  v  roku  1874  obcou a preto mala charakter obecnej školy. Do roku 1898 sa osobitne vyučovali chlapci i dievčatá.
Od  1. októbra 1902  bolo  štátom  nariadené vyučovanie výlučne v maďarčine. Dovtedy sa v Čiernom učilo len po slovensky, v maďarčine sa učili cvičenia reči a umu.

1637 - Prvýkrát sa spomína územie, na ktorom vznikla obec Čierne.
1645 - Tento rok pokladá slovenská historická veda za vznik Čierneho.
1650 - V historických listinách Tešínskeho panstva sa uvádza obec pod názvom "Čorne  a Čierne."
1658 - V urbári hradného panstva Budatín sa uvádza Čierňanský mlyn.
1659 - Čierne bolo vyňaté z panstva Budatín a pričlenené k panstvu Strečno.
1662 - V urbári hradného panstva Strečno sa Čierne charakterizuje ako novopostavená  dedina.
1674 - Čierne sa prvý raz spomína v cirkevných historických listinách.

Za  najstaršiu písomnú zmienku o vzniku  obce  Čierne, ktorá  vznikla v rámci  kopaničiarskeho dosídľovania, možno považovať formuláciu v liste tešínskej kňažnej  Alžbety Lukrécie budatínskym Suňogovcom  z  roku  1641. Keďže  vieme,  že  v  tom  čase  vznikli   so  súhlasom   budatínskych Suňogovcov  približne  súčasne  tri  obce  /Svrčinovec, Čierne a Skalité/,  nemožno  presne  určiť, ktorej z nich sa sťažnosť tešínskej kňažnej, ako susedného zemepána týka.