SPOLUPRÁCA spolupraca samosprav mSAMOSPRÁV - OBEC ČIERNE A MESTO WISLA

Dňa 16. 2. 2016 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Čiernom pracovné rokovanie v rámci cezhraničnej spolupráce SR - PR. Obe samosprávy vyjadrili záujem spolupracovať v investičných projektoch, ktoré ponúkajú granty EÚ. Delegáciu mesta Wisla viedol pán primátor Tomasz Bujok, samosprávu obce Čierne zastupoval starosta obce pán Pavol Gomola. Pri rokovaniach bola prítomná aj riaditeľka organizácie TRITIA pani Marta Sláviková, ktorá dané projekty koordinuje.

Vyzývame všetkých starších spoluobčanov, aby neotvárali svoje príbytky rôznym podomovým predajcom a podvodníkom, ktorí zneužívajú pod rôznymi zámienkami vašu dôveru a pripravujú vás tak o celoživotné úspory. Ak sa vám niekto neznámy predstaví ako vzdialený príbuzný, alebo kamarát vášho vnuka, či policajt a požiada o finančnú čiastku - okamžite volajte políciu číslo158.

Prosíme aj najbližších rodinných príslušníkov, aby svojich príbuzných na túto situáciu upozornili a poučili ich.

Obec Čierne upozorňuje vlatníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlatníka , nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie pokosenia porastov na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti.

Vlastníci a užívatelia nepokosených pozemkov v intravilane obce budú od 10. 08. 2015 nahlásení na Okresný úrad Čadca,  odbor lesný a pozemkový, ktorý môže uložiť za neplnenie týchto zákonov uloženej povinnosti pokutu až do výšky 332 €. 

Príspevková organizácia TES poskytuje služby, a to kosenie a mulčovanie tráv traktorom, cena je 25 €/Mh (motohodina). Záujemcovia si môžu túto službu objednať osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na t.č. 041/437311, 041/4373119, 0905 182 928

Pripravuje sa nové vydanie knihy o Čiernom

 Vážení občania!

V tomto roku uplynie 370 rokov od vzniku našej obce.

Najvýznamnejší údaj o počiatku našej obce poskytuje urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde v stati o poddanskej obci Čierne sa uvádza „Anno 1645, jak se počala stavať dedina“. Pri tejto príležitosti by sme chceli vydať novú publikáciu o našej obci.

Posledná monografia  o Čiernom vyšla v roku 1998.

Na sviatok Troch kráľov starosta obce Pavol Gomola navštívil Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa síl do ďalšieho obdobia.

Dňa 31. 10. 2013 sa na Obecnom úrade v Rakovej konalo stretnutie starostov obcí Čierne, Svrčinovec, Raková, Podvysoká, Zákopčie a Olešná, ktorí zastupovali verejný sektor. Súkromný sektor zastupovali Ing. Ján Modrovič a Mgr. Vladimír Kráľ. Na tomto stretnutí prítomní prerokovávali založenie tzv. miestnej akčnej skupiny

K pôvodnému UPO, ktorý bol schválený v roku 1986 obec vypracovala i dva doplnky, na základe ktorých prebieha v obci výstavba rodinných a bytových domov.

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci oznamuje občanov, že sa vymieňajú ZŤP preukazy do 31.12.2013
pdf viac info