Vyzývame všetkých starších spoluobčanov, aby neotvárali svoje príbytky rôznym podomovým predajcom a podvodníkom, ktorí zneužívajú pod rôznymi zámienkami vašu dôveru a pripravujú vás tak o celoživotné úspory. Ak sa vám niekto neznámy predstaví ako vzdialený príbuzný, alebo kamarát vášho vnuka, či policajt a požiada o finančnú čiastku - okamžite volajte políciu číslo158.

Prosíme aj najbližších rodinných príslušníkov, aby svojich príbuzných na túto situáciu upozornili a poučili ich.

Obec Čierne upozorňuje vlatníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlatníka , nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie pokosenia porastov na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti.

Vlastníci a užívatelia nepokosených pozemkov v intravilane obce budú od 10. 08. 2015 nahlásení na Okresný úrad Čadca,  odbor lesný a pozemkový, ktorý môže uložiť za neplnenie týchto zákonov uloženej povinnosti pokutu až do výšky 332 €. 

Príspevková organizácia TES poskytuje služby, a to kosenie a mulčovanie tráv traktorom, cena je 25 €/Mh (motohodina). Záujemcovia si môžu túto službu objednať osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na t.č. 041/437311, 041/4373119, 0905 182 928

Pripravuje sa nové vydanie knihy o Čiernom

 Vážení občania!

V tomto roku uplynie 370 rokov od vzniku našej obce.

Najvýznamnejší údaj o počiatku našej obce poskytuje urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde v stati o poddanskej obci Čierne sa uvádza „Anno 1645, jak se počala stavať dedina“. Pri tejto príležitosti by sme chceli vydať novú publikáciu o našej obci.

Posledná monografia  o Čiernom vyšla v roku 1998.

Na sviatok Troch kráľov starosta obce Pavol Gomola navštívil Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a zaželal všetkým seniorom pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa síl do ďalšieho obdobia.

Dňa 31. 10. 2013 sa na Obecnom úrade v Rakovej konalo stretnutie starostov obcí Čierne, Svrčinovec, Raková, Podvysoká, Zákopčie a Olešná, ktorí zastupovali verejný sektor. Súkromný sektor zastupovali Ing. Ján Modrovič a Mgr. Vladimír Kráľ. Na tomto stretnutí prítomní prerokovávali založenie tzv. miestnej akčnej skupiny

K pôvodnému UPO, ktorý bol schválený v roku 1986 obec vypracovala i dva doplnky, na základe ktorých prebieha v obci výstavba rodinných a bytových domov.

Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci oznamuje občanov, že sa vymieňajú ZŤP preukazy do 31.12.2013
pdf viac info
1276858290x9mlwz.jpgOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
O D V O L Á V A