V zmysle zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2010  o 13.00 hod. v zasadačke ObÚ Čierne.

 Príhovor starostu

 

Dovoľte mi poďakovať Vám za prejavenú podporu v komunálnych voľbách. Vaša dôvera je pre mňa veľkým povzbudením do ďalšieho obdobia, v ktorom chcem pokračovať v ďalších aktivitách zameraných na rozvoj našej obce v prospech všetkých občanov.

Gratulujem novozvoleným poslancom a pevne verím, že vytvoríme dobrý kolektív, rýchlo a pružne reagujúci na všetky podnety a výzvy, ktoré mám v pláne realizovať.

Milí spoluobčania, keď si zasadnete spolu k štedrovečernému stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno bijú ako jedno, v ktorom jedna túžba rastie – láska, radosť, pokoj Boží, sila a šťastie. V Novom roku 2011 Vám želám z úprimného srdca veľa zdravia, blaha a úspechov.

Keď tichá noc zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
privítame Jezuliatko,
srdcia sa nám otvoria.
Nech aj u Vás sa rozbúši,
každé srdce blažené,
rozleje sa radosť v duši,
starosti čo zaženie.

Pokojné a požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2011 - želá starosta obce, kolektív zamestnancov obecného úradu a TES  Čierne

 Obecné zastupiteľstvo na slávnostnom zasadnutí oceňovalo občanov, ktorí prispeli výnimočným spôsobom k rozvoji, propagácii a reprezentácií našej obce Čierne. Ocenenie starostu obce prevzal p. Ignác Cyprich za dlhoročnú prácu člena výboru športového klubu, pri rozvoji futbalu v obci za trenérsku prácu mládežníckych družstiev a cenu obce prevzal  p. Mgr. Anton Moják za čaro spevu, ktorým šíri dobré meno obce doma i v celom zahraničí, za zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií zrodených v dušiach i v srdciach našich dedov.

Oznamujeme všetkým občanom, že voľby do orgánov samosprávy v obci pre voľbu starostu a poslancov OZ prebehnú v sobotu 27. 11. 2010 v čase od 7:00 - 20:00 hod.
Každému vlastníkovi, nájomcovi i správcovi poľnohospodárskej pôdy vyplýva zo zákona 220/2004 Zb. z. § 3 ods. 1 okrem iného aj povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Vzhľadom k tomu, že sú sústavne poškodzované autobusové zastávky, zakazuje sa zhromažďovanie a vysedávanie v zastávkach okrem cestujúcich. Každá náhrada škody /ako maľovanie, oprava, oprava kvetinových stojanov, nákup odpadových košov..../ bude vymáhaná od rodičov detí, ktoré pravidelne vysedávajú v zastávkach SAD.

Upozornenie pre motoristov


Deň 8. máj je v dejinách zapísaný ako ,, Deň víťazstva nad fašizmom“. Túto pamiatku 65. výročia oslobodenia republiky sme si aj v našej obci uctili kladením kytíc k pamätníku padlým. Pietny akt sa uberal týmto smerom:
  • slávnostný pochod účastníkov osláv k pamätníku padlým sprevádzaný hymnou SR 
  • privítanie účastníkov osláv