Povinnosti poplatníka k plateniu miestneho poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu
      Každý poplatník je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z. z., a to do jedného mesiaca - od vzniku povinnosti platiť poplatok, - odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.

z vlastného zdroja vody pre účely určenia vypustenej odpadovej vody
1. Dokumenty:
1.1. Žiadateľ predloží na SEVAK, a.s., zákaznícke centrum Žilina, alebo zákaznícke centrum Čadca (ďalej ZC) podpísanú:

Obce sú poverené vykonávať správu tých daní a poplatkov, ktoré sú príjmom jednotlivých rozpočtov obcí. Správa dane sa riadi ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o správe daní a poplatkov”), ktoré určujú povinnosti správcom dane, daňovníkom, ale aj tretím osobám a špeciálne upravuje niektoré inštitúty daňového konania vrátane zmocnenia správcov dane na poskytovanie odkladu platenia dane, povolenia splátok dane, odpustenia daňového nedoplatku, ako aj odpísania daňového nedoplatku pre nevymožiteľnosť. Správou dane sa rozumie aj evidencia a registrácia daňovníkov, overovanie podkladov, ktoré sú potrebné pre správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie dane a jej splátok vrátane evidovania daňových nedoplatkov a preplatkov, daňové exekučné konanie, ako aj ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov podľa procesného zákona alebo podľa osobitných daňových predpisov.

Výstavba rodinných domov na Sihle: 26.8.2011

Obec Čierne  oznamuje, že v rámci  stavby IBV Sihla ponúka na predaj stavebné pozemky na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov.
Parcely:
KNC  4576/14  trvalý trávny porast o výmere   820 m2
KNC  4576/16  trvalý trávny porast o výmere   763 m2
KNC  4576/17  trvalý trávny porast o výmere 1113 m2
KNC  4576/18  trvalý trávny porast o výmere 1113 m2
KNC  4576/19  trvalý trávny porast o výmere   970 m2
KNC  4576/20  trvalý trávny porast o výmere   975 m2

pdf Stavebné pozemky na predaj


 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla II vypravuje mimoriadny vlak z Košíc cez Žilinu a Bratislavu do Ríma a späť. Viac informácií nájdete TU
Predĺženie platnosti železničných preukážok na rok 2011 trvá v období od 18. januára do 31.marca 2011. Prolongácia bude realizovaná v osobných pokladniciach v Čadci, Turzovke a v Kysuckom Novom Meste.
Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011. Tieto dokumenty nájdete v sekcii Zverejňované dokumenty.
Dňa 16.12.2010 na zastupiteľstve skladali sľub novozvolení poslanci OZ.

1. Zdeněk Martaus (ĽS-HZDS)
2. Milan Jurga (KDH)
3. Dana Benková (KDH)
4. Ján Ďurica (nezávislý kandidát)
5. Peter Moják Ing. (KDH)
6. Miroslav Vyšlan Ing. (SMER-SD)
7. Jozef Čarnecký (ĽS-HZDS)
8. Peter Najdek Mgr. (KDH)
9. Pavol Fonš (KDH)
10. Dana Oravcová Mgr. (SMER-SD)
11. Ján Valent Mgr. (SMER-SD)