Každá obec nad 2000 obyvateľov na Slovensku je povinná vypracovať územný plán obce. Je to dôležitý dokument, ktorý prechádza zložitým procesom pripomienkovania verejnosti ako aj štátnych organizácií.

Na základe informácií od občanov uvádzame, že žiadne druhé „kolo“ potravinovej pomoci v našej obci už NEBUDE! Potravinová pomoc bola daná z EÚ, v našej obci prebiehala v auguste. Múku a cestoviny si občania prevzali v októbri.
Počet bytov v bytových domoch sa v obci Čierne každoročne zvyšuje.

 V súvislosti s prebiehajúcimi cestnými a stavebnými prácami /od Domu služieb až po Kostol sv. Ignáca/ v našej obci, žiadame občanov, mládež a deti, aby nepoškodzovali, nepremiestňovali a nemanipulovali s bezpečnostnými zábranami a dopravnými značeniami. Tieto slúžia pre všetkých účastníkov cestnej premávky ako i chodcov na ich ochranu a bezpečnosť. V opačnom prípade môže ľahko dôjsť k vážnym dopravným nehodám a zraneniam osôb. Dopravné značenia vo večerných hodinách poškodzuje hlavne mládež, ktorá sa skrýva kvôli identite pod kapucňami.
Obecný úrad Čierne oznamuje občanom, podnikateľom a všetkým ostatným užívateľom cesty III/01156 (cesta stredom dediny), že z dôvodu pokládky obrusnej vrstvy vozovky sa plánuje úplná uzávierka premávky. Pokládka bude realizovaná v celej šírke vozovky v úsekoch dlhých cca 600 m. 600 m úsek sa bude posúvať po 24 hodinách a bude sa týkať aj všetkých v dotknutom úseku pripájaných miestnych komunikácií.

Firma OTS, s.r.o. poskytovateľ televízie MMDS oznamuje svojím zákazníkom, že vysielač MMDS Čierne bol presťahovaný na Poľnohospodárske družstvo, objekt Svrčinovec, preto pri zhoršení televízneho signálu treba antény pootočiť smerom na toto družstvo.
Vážení občania,
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vyzýva
vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc" za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta vo výške 331 €. Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Čadca.
Obecný úrad Čierne žiada občanov obce Čierne, ktorí majú televízny príjem na základe uzatvorenej zmluvy s firmou OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01 Čadca (tzv. čerňanská televízia), aby toto bezodkladne nahlásili telefonicky na obecný úrad č. t. 43 73 119 alebo osobne na sekretariát.
Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za tuhý komunálny odpad, aby tak urobili v čo najkratšom čase, aby sa vyhli sankčným poplatkom.