100_3264.jpg28. apríla 2012 slávnostne žiaci 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec ukončili trojmesačný kurz spoločenských tancov a správania. Ukončenie tanečného kurzu prebehlo v sále kul. domu v Čiernom ústredí za účasti pozvaných hostí. Po slávnostnom nástupe nasledovala prehliadka všetkých tancov / polka, valčík, kačací tanec, country tanec, cha- cha a rock n roll /, ktoré sa žiaci naučili.

k 31.12.2012
V roku 2011 sa do obce prihlásilo 38 občanov – 17 mužov a 21 žien, odhlásilo sa 39 občanov – 18 mužov a 21 žien, z toho sa 1 odhlásil do ČR a 1 do USA. Narodilo sa 45 detí, z toho 22 chlapcov a 23 dievčat. Zomrelo 45 občanov, z toho 23 mužov a 22 žien. K 31.12.2011 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 366 obyvateľov – 2180 mužov a 2186 žien.
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transporderom – mikročípom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním.

- poplatky za TKO sa platia podľa trvalého alebo prechodného pobytu v obci,
- platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu),

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany, IČO: 3602204702, predložil dňa 20.02.2012, Obvodnému úradu životného prostredia v Čadci, podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej činnosti ,,Čierne - úprava Stankovského potoka"

ochrana_drevin.jpgPráva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetné ustanovenie vytvára právne predpoklady na zabezpečenie ochrany drevín (stromov a krov rastúcich jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu).


Vážení obania,
      upozorňujeme vás, že v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky.