100_3264.jpg28. apríla 2012 slávnostne žiaci 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec ukončili trojmesačný kurz spoločenských tancov a správania. Ukončenie tanečného kurzu prebehlo v sále kul. domu v Čiernom ústredí za účasti pozvaných hostí. Po slávnostnom nástupe nasledovala prehliadka všetkých tancov / polka, valčík, kačací tanec, country tanec, cha- cha a rock n roll /, ktoré sa žiaci naučili.

k 31.12.2012
V roku 2011 sa do obce prihlásilo 38 občanov – 17 mužov a 21 žien, odhlásilo sa 39 občanov – 18 mužov a 21 žien, z toho sa 1 odhlásil do ČR a 1 do USA. Narodilo sa 45 detí, z toho 22 chlapcov a 23 dievčat. Zomrelo 45 občanov, z toho 23 mužov a 22 žien. K 31.12.2011 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 366 obyvateľov – 2180 mužov a 2186 žien.
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transporderom – mikročípom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním.

- poplatky za TKO sa platia podľa trvalého alebo prechodného pobytu v obci,
- platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu),

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany, IČO: 3602204702, predložil dňa 20.02.2012, Obvodnému úradu životného prostredia v Čadci, podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej činnosti ,,Čierne - úprava Stankovského potoka"

ochrana_drevin.jpgPráva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetné ustanovenie vytvára právne predpoklady na zabezpečenie ochrany drevín (stromov a krov rastúcich jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu).


Vážení obania,
      upozorňujeme vás, že v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky.

Každá obec nad 2000 obyvateľov na Slovensku je povinná vypracovať územný plán obce. Je to dôležitý dokument, ktorý prechádza zložitým procesom pripomienkovania verejnosti ako aj štátnych organizácií.