Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky! Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, a že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta.

V rámci separovaného zberu bola uskutočnená zmena odvozového harmonogramu . Ten bude v rozmedzí 3 mesiacov, dátumy odvozov budú zverejnené na webovej stránke obce, v obecnom občasníku, vo výveskách obce a v obchodoch. K registrácii vriec postačí rukou napísané číslo domu umiestnené na vreci. Žiadame občanov, aby do vriec separovaného zberu dávali len čisté komodity, a tým nezvyšovali množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa musí z vriec vytriediť. Kontrolou firmy ENVI-PAK sa zistilo, že vrecia stále obsahujú znečistený obsah. Jedná sa hlavne o neočistené konzervy z jedál, nevypláchnuté krabice z mlieka, znečistené tégliky z jogurtov a margarínov, mikroténové vrecká. Taktiež do separovaného zberu nepatria drobné plastové predmety (predmety z gumy, tégliky od smotany do kávy, plasty z liekov, vatové tyčinky a inak kombinované obaly).

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Čierne vo vestibule Obecného úradu v dňoch od 15.10.2012 /pondelok/ do 24.10.2012 /streda/ v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Prechodné obdobie na realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok sa končí, nepripojeným domácnostiam hrozia sankcie Ani sme sa nenazdali a ubehli dva roky od dokončenia stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Počas celého tohto obdobia mali vlastníci nehnuteľností, ktorým boli v rámci stavby vybudované odbočky na kanalizáciu a vodovod, možnosť pripojiť sa na tieto verejné siete v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Žilina.

Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4715/8 o výmere 39 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 19/2012 zo dňa 25. 4. 2012 z pozemku p. č. KNC 4715/1.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4820/8 o výmere 249 m2 ostatné plochy odčlenený GP č. 7/2012 zo dňa 16. 2. 2012 z pozemku p. č. KNC 4820/4.

Obecný úrad oznamuje občanom, že v súvislosti so stavebnými prácami v centre obce nebude od 30. 5. 2012 svietiť verejné osvetlenie. Toto vypnutie verejného osvetlenia sa bude týkať centra obce, osád od obecného úradu až do Budoši, Doliny, Sihelky, Šimankov, Šverkov a do Ondraši okolo štátnej cesty I/12. Predpokladaná doba vypnutia verejného osvetlenia dva až tri týždne.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".