1276858290x9mlwz.jpgOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
O D V O L Á V A

V poslednom období sme sa pri činnosti stavebného úradu stretli s prípadmi, v ktorých občania obce majú záujem realizovať stavby na územiach, ktoré nie sú na takúto činnosť definované platným územným plánom obce.

V roku 2012 sa do obce prihlásilo 53 občanov – 26 mužov a 27 žien. Odhlásilo sa 42 občanov – 15 mužov a 27 žien., z toho 2 občania do zahraničia – 1 do Rakúska a 1 do ČR.

Bilancia rokov 2010, 2011 a roku 2012

Rok 2010
77.018 € ..............................Joko Kondek Čadca za odvoz 954 ton komunálneho odpadu
18.798 € ..............................za odvoz 131,26 ton separovaného odpadu

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".
jpg viac info
iooo002.jpgFašiangy, to je čas karnevalov, zábavy a veselia. Patrí k ďalším ľudovým tradíciam, ktoré v našej MŠ dodržiavame. Po ňom nastupuje tradičný pôst až do veľkej noci. Preto sme i my v našej MŠ zorganizovali karneval. Konal sa 28.1.2013. Pani učiteľky pripravili peknú výzdobu priestorov MŠ. Deti sa tešili už od prvého oznamu, keď sa dozvedeli, že sa bude konať.

iooo003.jpgZimné radovánky
Zima je tu, radujú sa deti. Je to jedna z ďalších zimných aktivít, na ktorú sa tešia naše deti. Rozprávajú sa o zime, určujú rozdiely medzi ročnými obdobiami, spievajú piesne, recitujú básne so zimnou tematikou, a taktiež počúvajú rozprávky z pod snehovej perinky. Učia sa bezpečne chodiť, behať, šmýkať, bobovať, robiť zimné športy na snehu.

MIESTNE DANE sa budú vyberať od 1.marca 2013
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u účinnosťou od 1. januára 2013 zavádza miestne dane:

“Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k predpokladanému mrazivému počasiu v najbližších dňoch až do -20 st.C hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.