V zmysle zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2010  o 13.00 hod. v zasadačke ObÚ Čierne.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.         
3. Oboznámenie s výsledkami volieb.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu obce.
7. Voľba pracovných komisií (volebnej, návrhovej).
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich členov
10. Schválenie platu novozvoleného starostu
11. Schválenie poriadku odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva.
12. Schválenie sobášiacich.
13. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010.
14. Schválenie návrhu komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2010 – 2020.
15. Schválenie úpravy rozpočtu obce Čierne na rok 2010.
16. Záver.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vaša účasť na ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva je nutná.


Ing. Pavol Gomola
starosta obce