Každému vlastníkovi, nájomcovi i správcovi poľnohospodárskej pôdy vyplýva zo zákona 220/2004 Zb. z. § 3 ods. 1 okrem iného aj povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
Z tohto dôvodu Vás vyzývame, aby ste si v čo najkratšom možnom termíne pokosili Vaše pozemky. V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, dopúšťate sa podľa § 25 ods.1 citovaného zákona priestupku.
Upozorňujeme Vás, že v prípade nesplnenia si povinnosti budeme nútení Vás nahlásiť Obvodnému pozemkovému úradu v Čadci na prejednanie priestupku s možnosťou uloženia pokuty do výšky 331,50 €.