Dňa 30.03.2010 sa v obci Čierne konalo pracovné rokovanie, ktoré je súčasťou schválených grantov EÚ pred vlastnou realizáciou stavby. Tohto rokovania sa zúčastnili vedenie powiatu Cieszynsky, odboru dopravy a správy žilinského samosprávneho kraja koordinačný výbor a poslanci obce Čierne.
Rozvoj cezhraničnej spolupráce má za cieľ i budovanie základnej infraštruktúry. Obec Čierne spolupracuje s regiónmi v Poľskej republike. Samosprávy v uplynulých rokoch nadviazali rôznu spoluprácu, ktorá družobne prepojila školy, športovcov, hasičské združenia, turistov. Keďže na oboch stranách hraníc je veľmi slabo vybudovaná základná infraštruktúra, ktorá bráni ďalšiemu rozvoju vzťahov, rozhodli sa samosprávy vypracovať dobré projektové zámery, ktoré by tento deficit zmiernili. V roku 2008 sme s powiatom Cieszyn v rámci zvýšenia komunikačnej dostupnosti poľsko – slovenského pohraničia v okolí Trojmedzia vypracovali projekt na rekonštrukciu cesty III/01156, ktorá je v správe VÚC Žilinského samosprávneho kraja. Tento projekt bol v roku 2010 schválený a v rámci tohto projektu sa prevedie rekonštrukcia

Kompletná úprava krytu vozovky – nový asfaltový povrch
- Vybudovanie nového chodníka pre peších
- Vybudovanie dažďovej kanalizácie v chodníku
- Oprava odvodňovacích objektov, rámových a rúrových priepustov
- Oprava povrchového odvodnenia
- Oprava rýms a zábradlí na mostných objektoch
- Oprava krajníc
- Nové zjazdy a vjazdy na cestu
- Stavebné práce sa budú realizovať po polovici priečneho profilu cesty

Celkové náklady na stavbu sú vo výške  1 213 816 €. Po realizácií prác, ktoré budú prebiehať do konca tohto roka sa podstatným spôsobom skvalitní a vylepší infraštruktúra v tejto oblasti, ktorá je predpokladom pre rozvoj turistického ruchu.