Obec Čierne upozorňuje vlatníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlatníka , nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie pokosenia porastov na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti.

Vlastníci a užívatelia nepokosených pozemkov v intravilane obce budú od 10. 08. 2015 nahlásení na Okresný úrad Čadca,  odbor lesný a pozemkový, ktorý môže uložiť za neplnenie týchto zákonov uloženej povinnosti pokutu až do výšky 332 €. 

Príspevková organizácia TES poskytuje služby, a to kosenie a mulčovanie tráv traktorom, cena je 25 €/Mh (motohodina). Záujemcovia si môžu túto službu objednať osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na t.č. 041/437311, 041/4373119, 0905 182 928