K pôvodnému UPO, ktorý bol schválený v roku 1986 obec vypracovala i dva doplnky, na základe ktorých prebieha v obci výstavba rodinných a bytových domov.
V súčasnom období sa pracuje na Doplnku č.3. Vedenie obce a členovia obecnej rady mali stretnutia s vlastníkmi pozemkov v lokalitách Leng, u Matysov, u Fonšov a u Moravcov. Taktiež bol doplnený poznatkami a stanoviskami stavebného úradu. V súčasnej dobe na tomto doplnku pracujú odborne spôsobilé osoby – urbanisti – Ing. Pivarči a Ing. Burian, ktorí musia osloviť všetky inštitúcie a orgány, ktoré sa k daným zmenám zahrnutým v Doplnku č.3 vyjadria. Niektoré územia sa nachádzajú v blízkosti tokov, rieky a potokov a preto bude veľmi dôležité i stanovisko Povodia Váhu. V súčasnej dobe je možné realizovať výstavbu v obci na základe platného územného plánu Doplnok č.2. Nový Doplnok č.3 ÚPO rozšíri teda možnosť výstavby o ďalšie lokality. Chceme, aby bol schválený v jarnom období, aby tak naši občania mohli začať s realizáciou svojich stavebných zámerov.