V poslednom období sme sa pri činnosti stavebného úradu stretli s prípadmi, v ktorých občania obce majú záujem realizovať stavby na územiach, ktoré nie sú na takúto činnosť definované platným územným plánom obce.
       Považujeme preto za potrebné upozorniť na funkciu tohto predpisu, ktorý je záväzný pre všetkých obyvateľov. Z platného stavebného zákona vyplýva pre všetky obce nad 2000 obyvateľov povinnosť mať vypracovaný územný plán obce. Tento dokument na území spracovanom príslušnou samosprávou určuje pravidlá pre využitie jednotlivých plôch a priestorové usporiadanie územia.
      Aj obec Čierne má platný územný plán obce. Zabezpečuje ním koncepciu verejného dopravného a technického vybavenia územia, vymedzenie hraníc zastavaného územia, vymedzenie územia obce určeného na umiestnenie novej výstavby a umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia, vymedzenie plôch a koridorov pre zmenu existujúcej zástavby, vymedzenie plôch pre verejnoprospešné a priemyselné stavby, pre územné rezervy a stanovenie podmienok pre využitie týchto plôch a koridorov, zásady ochrany prírody a množstvo ďalších funkcií. S celým procesom je verejnosť oboznámená formou verejných vyhlášok, pričom má možnosť sa k nemu aj vyjadrovať. Územný plán definitívne schvaľuje zastupiteľstvo obce. Akonáhle vstúpi do platnosti, stáva sa lokálnym zákonom a obec sa musí pri svojom rozvoji ním riadiť.
      Územné plánovanie je stály proces, preto ako sa vyvíja obec, jej potreby, ako aj potreby jej obyvateľov, stretávame sa s nutnosťou meniť a dopĺňať platný územný plán obce. Zmeny v platnom územnom pláne sa zabezpečujú vypracovaním doplnkov. Tento proces je časovo aj finančne veľmi náročný, preto k nemu obec pristupuje až vtedy, keď sa nahromadí množstvo odôvodnených požiadaviek na jeho zmenu. Individuálne môže zmenu územného plánu zaobstarať aj niekto iný, ktorého plány sa nezhodujú s platným dokumentom. Vtedy je to však na jeho vlastné náklady. Začatie procesu musí v každom prípade odobriť zastupiteľstvo obce odsúhlasením zadania. Tým sa len odštartuje náročný proces. V prvom rade je nutný výber obstarávateľa a zhotoviteľa, ktorí vypracujú návrh doplnku. Tento návrh sa musí prerokovať s rôznymi inštitúciami a tiež s verejnosťou. Ich pripomienky sa musia do návrhu zapracovať. Po takomto prerokovaní a zohľadnení námietok a požiadaviek dostane definitívnu grafickú a textovú podobu, ktorá je predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
      Proces má v každom kroku predpísané zákonné lehoty. Približná doba od schválenia zadania doplnku až po jeho definitívne schválenie obecným zastupiteľstvom je podľa našich skúseností 1 rok. Dovoľujeme si preto upozorniť stavebníkov, ktorí plánujú začať s výstavbou, aby sa informovali na obecnom úrade, či je práve tá parcela, s ktorou majú plány, určená na požadovanú výstavbu. V prípade, že dôjde k rozporu s územný plánom , stavba im nebude povolená a so svojimi zámermi budú musieť počkať do prípadného schválenia nového doplnku.
      Územný plán obce je veľmi významný dokument, ktorým si mestá a obce stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Tento dokument je záväzný a nesmie sa porušovať. Katastrálne územie našej obce je rozčlenené na priestorovo a funkčne homogénne jednotky. K pôvodnému územnému plánu obce, ktorý bol schválený v roku 1986 máme spracované i dva doplnky. Po realizácií stavby: Odkanalizovanie Horných Kysúc, je možné naše územie doplniť o ďalšie zámery. Preto obecné zastupiteľstvo v januári tohto roku schválilo začatie prác na Doplnku č. 3 k ÚPO.
      Reagujeme na podnety občanov, ktorí chcú realizovať stavby rodinných domov v zónach, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté na požadovanú výstavbu. Samospráva zatiaľ vybrala tieto lokality: Leng (územie od Kadelov do Capkov popri rieke), krivá cesta, u Slivkov, u Moravcov, u Matysov, Zágrunie, u Pavľoškov (územie od zastavanej plochy po objekt p. Milana Jurgu). Žiadame preto občanov, ktorí vo vybraných lokalitách vlastnia pozemky, aby sa počas roka zúčastnili rokovaní, ktoré budú zamerané na využitie plôch začlenených do Doplnku č. 3. K tomuto účelu vedenie obce pripraví štúdie, prípadne dá spracovať územný plán zóny. Na základe takejto dokumentácie v súčasnej dobe prebieha individuálna výstavba rodinných domov na Sihle. Táto osada by mohla byť návodom, ako sa dá rozumne využiť územie na výstavbu. Celé územie je odkanalizované a v telese cesty šírky 5,5 m je zabudované potrubie na povrchovú vodu, vodovod, káble NN napätia a verejného osvetlenia. Myslíme si, že obec v dobrej spolupráci s budúcimi stavebníkmi môže budovať pekné a estetické nové osady.