MIESTNE DANE sa budú vyberať od 1.marca 2013
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u účinnosťou od 1. januára 2013 zavádza miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za ubytovanie,
c) daň za psa,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za predajné automaty.

MIESTNE DANE (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty) SA BUDÚ VYBERAŤ OD: 1. MARCA 2013
MIESTNU DAŇ JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ DO 15 DNÍ OD NADOBUDNUTIA PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA, KTORÉ DAŇOVNÍK OBDRŽÍ.