Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom – ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec vždy: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod. Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto /obnova alebo rezerva / na našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010.
- Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku
- cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011
- užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov.
V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho zomrelého. Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili za svojich zomrelých príbuzných obnovu a ani neprišli podpísať čestné prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade Príspevková organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade nutnosti ich môže použiť pre ďalších zomrelých. Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u p. Bobulovej, alebo u vedúcehoo Príspevkovej organiácie TES Čierne Jozefa Čarneckého. Kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928. Dôležité upozornenie! Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu TES Čierne č. l89 /budova Obecného úradu na 2. poschodí/ u pána Jozefa Čarneckého, č. t.:43 73 183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady. Taktiež žiadame spoluobčanov, aby z hrobov použité kahance, staré kytice a vence hádzali hneď do kontajnerov.