V rámci separovaného zberu bola uskutočnená zmena odvozového harmonogramu . Ten bude v rozmedzí 3 mesiacov, dátumy odvozov budú zverejnené na webovej stránke obce, v obecnom občasníku, vo výveskách obce a v obchodoch. K registrácii vriec postačí rukou napísané číslo domu umiestnené na vreci. Žiadame občanov, aby do vriec separovaného zberu dávali len čisté komodity, a tým nezvyšovali množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa musí z vriec vytriediť. Kontrolou firmy ENVI-PAK sa zistilo, že vrecia stále obsahujú znečistený obsah. Jedná sa hlavne o neočistené konzervy z jedál, nevypláchnuté krabice z mlieka, znečistené tégliky z jogurtov a margarínov, mikroténové vrecká. Taktiež do separovaného zberu nepatria drobné plastové predmety (predmety z gumy, tégliky od smotany do kávy, plasty z liekov, vatové tyčinky a inak kombinované obaly).