Prechodné obdobie na realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok sa končí, nepripojeným domácnostiam hrozia sankcie Ani sme sa nenazdali a ubehli dva roky od dokončenia stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Počas celého tohto obdobia mali vlastníci nehnuteľností, ktorým boli v rámci stavby vybudované odbočky na kanalizáciu a vodovod, možnosť pripojiť sa na tieto verejné siete v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Žilina.
V zmysle dohôd z obdobia realizácie stavby a po jej bezprostrednom dokončení vydala obec Čierne Všeobecne záväzné nariadenie o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Čierne, podľa ktorého je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Termín splnenia povinnosti napojiť sa na verejnú kanalizáciu stanovila obec Čierne do 30.06.2012. Na základe viacero oprávnených požiadaviek občanov našej obce, ktorí majú povinnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 26.06.2012 schválilo predĺženie termínu napojenia na verejnú kanalizáciu do 31.12.2012. Tomu vlastníkovi, ktorý si povinnosť nesplní, ani v tomto termíne môže byť príslušným Obvodným úradom životného prostredia vyrubená pokuta do výšky 331 eur za priestupok podľa § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za to, že nepripojí stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Bez sankčných postihov nezostanú ani tí vlastníci nehnuteľností, ktorí sa na verejnú kanalizáciu pripojili bez uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom. Títo občania sú povinní nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá sa vyčísľuje ako dvojročný priemer spotreby vody alebo dvojročná paušálna náhrada v prípade, že vlastník domu má individuálny zdroj pitnej vody. Podľa informácie pracovníkov SeVaK a.s. – pracovisko Čadca, povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu má každý vlastník nehnuteľností, ktorému bola v rámci stavby vybudovaná kanalizačná odbočka.