Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transporderom – mikročípom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním.
Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psy, ktoré sú tetované po 3. júli 2011, musia byť dodatočne označené transpordérom – mikročípom. Na psy, mačky a fretky , ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné obdobie v súlade s § 54b ods. 5. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpordérom – mikročípom alebo tetovaním. Aplikáciu transpordéra – mikročípu, môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosť veterinárneho lekára je overiť si funkčnosť transpordéru – mikročípu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat / CRSZ/ . Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.