- poplatky za TKO sa platia podľa trvalého alebo prechodného pobytu v obci,
- platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu), - 50% úľavu majú študenti na internátoch,
- 50% úľavu majú pracujúci na turnusoch,

- 100% úľavu majú
a/ občania v domovoch dôchodcov,
b/ občania, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí,
c/ občania ktorí donesú doklad o zaplatení poplatku v inom meste, obci.

Na každú úľavu treba doniesť vierohodný a aktuálny doklad:
a/ študenti potvrdenie o štúdiu, alebo doklad o pobyte na internátoch,
b/ zamestnanci aktuálne potvrdenie firmy o práci na turnusy,
c/ živnostníci aktuálnu zmluvu o diele, doklad o ubytovaní,
d/ doklad o prechodnom pobyte v inom meste.

- čestné vyhlásenie môže byť použité pre osoby, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste svojho trvalého bydliska a nie je známe ich aktuálne miesto pobytu.
Ak zmena v platení poplatku prebehne v priebehu roka, treba zmenu ohlásiť do 30 dní aktuálneho roku.