Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, Piešťany, IČO: 3602204702, predložil dňa 20.02.2012, Obvodnému úradu životného prostredia v Čadci, podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej činnosti ,,Čierne - úprava Stankovského potoka"
pdf oznam