Každá obec nad 2000 obyvateľov na Slovensku je povinná vypracovať územný plán obce. Je to dôležitý dokument, ktorý prechádza zložitým procesom pripomienkovania verejnosti ako aj štátnych organizácií.
Jeho úlohou je naplánovať rozvoj obce a zabrániť chaotickému zastavovaniu pozemkov, rešpektovať pri výstavbe ochranné pásma a vymedzené územia. Územný plán rozdeľuje obec na územia s rôznym účelom využitia a charakterizuje spôsob zástavby v týchto plochách. Môžu to byť napr. obytné plochy, priemyselné územia, plochy určené pre občiansku vybavenosť, verejné stavby, zeleň, rekreačné účely a iné. Územný plán obce sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva pre stavebný úrad zákonom a každý, kto chce v obci stavať, je povinný rešpektovať jeho podmienky. Takýto územný plán má schválený a platný aj obec Čierne. Priebežne, podľa meniacich sa potrieb, sa aktualizuje a dopĺňa. Všetci, ktorí chcú vyvíjať stavebnú činnosť v katastri obce Čierne, by sa mali o ňom informovať a skontrolovať, či ich zámer je v súlade s týmto dokumentom. Nahliadnuť doňho je možné počas stránkových dní na Obecnom úrade v Čiernom.