Počet bytov v bytových domoch sa v obci Čierne každoročne zvyšuje.
Vlastníci či nájomcovia takýchto bytov si často chcú prispôsobiť bývanie svojmu vkusu a potrebám a vykonávajú v bytoch stavebné úpravy, v starších bytoch aj udržiavacie práce. Nie vždy si však uvedomujú, že na takúto činnosť je potrebné ohlásenie, prípadne dokonca stavebné povolenie.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí v prípade, keď sa stavebnými úpravami nemení podstatne vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob využitia stavby. V ostatných prípadoch stavebné úpravy podliehajú stavebnému povoleniu. V prípade zásahov do obvodových múrov alebo strešnej konštrukcie sa jedná o zásah do spoločných častí bytového domu, preto k žiadosti o stavebné povolenie musí byť doložený aj súhlas spoluvlastníkov stavby, prípadne súhlas vlastníka bytového domu na takéto zásahy. Závažnejšie zásahy do nosných konštrukcií musia mať aj statický posudok, aby sa v ich dôsledku nepoškodila stabilita stavby. Udržiavacie práce, ktoré nie je potrebné ani ohlásiť na stavebný úrad sú tie, ktoré môžeme charakterizovať ako bežné. Ide o opravy a výmeny nepodstatných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, okien, dverí, výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce. V prípade nájomných bytov je však nutné získať na takúto činnosť súhlas vlastníka bytového domu. Ak stavebník zrealizuje takéto úpravy bez príslušného povolenia stavebného úradu, porušuje stavebný zákon a stavebný úrad je povinný začať voči nemu priestupkové konanie a uložiť mu pokutu. Preto skôr, ako sa pustíte do takejto činnosti, informujte sa na stavebnom úrade.