Vážení občania,
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vyzýva
vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc" za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta vo výške 331 €. Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Čadca.